Zóna Paramo

Provozovatel: PARAMO, a.s.
Provozovna: Přerovská 560
Web: www.paramo.cz
Provozovatel: UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.
Provozovna: Přerovská 650
Web: www.unipetrol.cz
Zóna havarijního plánování: Statutární město Pardubice (MO VI – část Svítkov, část U Trojice, MO V – část Dukla a Zavadilka, MO I – část Zelené předměstí)

Bez názvu

(c) ČÚZK a Geodis Brno

Provozovaná činnost

Hlavní činnosti společnosti PARAMO je rafinérské zpracování – asfaltářská výroby, výroby olejů a maziv.
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. zajišťuje pro PARAMO, a.s. provozování dráhy a drážní dopravy na vlečce a drážní dopravy na tratích
celostátních a zajišťování ložného prostoru.

Seznam nebezpečných látek

Nebezpečnými látkami, nacházejícími se v areálu PARAMO, které mohou způsobit ohrožení
okolí areálu v důsledku jejich množství a manipulaci, jsou:

 • vysoce hořlavé kapaliny (benzín)
 • hořlavé kapaliny (motorová nafta)
 • vysoce toxické látky (sirovodík – výroba pozastavena)
 • toxické látky (amoniak)

Zdroje rizik

Závažnými zdroji rizika v areálu PARAMO, které představují ohrožení svého okolí, jsou:

 • velkoobjemové zásobníky – automobilní benzín a motorová nafta
 • kyselý sirovodíkový plyn v potrubních větvích a technologii (provoz HDS pozastaven)
 • provozování chladicího systému – kapalný čpavek (amoniak) v chladicím okruhu, autocisterna při stáčení
 • provoz železniční vlečky v areálu – železničními vozy obsahující benzíny

Odhad očekávaných následků

Jako nejzávažnější následky na zasažené ploše pro životy a zdraví osob, způsobené zdroji rizik umístěnými v areálu PARAMO, byly analýzou rizika identifikovány havárie související s unikem toxického plynu – amoniaku (zařízení situované v severovýchodní části areálu). Fatální následky při této havárii (jednorázový únik časově omezený 10 minut) byly odhadnuty (vyhodnoceno v nejkritičtějším období vzniku závažné havárie a za nejméně příznivých podmínek) na počet až 34 usmrcených osob.
V případě ostatních zdrojů rizik se dopady následků jejich havárií za hranice areálu buď nepředpokládají vůbec, nebo je velmi nesnadné odhadnout jejich rozsah, neboť ohroženy jsou převáženě okolní komunikace, kde je výskyt osob a jejich zdržení velmi nestabilní

Opatření k omezení následků závažné havárie

V objektu je instalováno zařízení pro detekci úniku nebezpečných látek. Jednotka HZSP PARAMO, a.s. je vybavena detektory uhlovodíků a dalších látek, které jsou schopny stanovit přítomnost sirovodíku, amoniaku a oxidu uhelnatého v ovzduší a dále skupinu hořlavých plynů a par.
Jednou denně je prováděna analýza odpadních vod na výstupu z areálové ČOV a na kanalizaci splaškových vod je vybudována kontrolní
jímka. Na Jesenčanském potoce a výstupu do kanalizace je nainstalováno zařízení pro indikaci ropných látek se signalizací na dispečink.

Varování obyvatelstva a poskytování informací

O vzniku závažné havárie v areálu PARAMO budou občané varováni prostřednictvím sirén. Po zaznění sirény následuje informace prostřednictvím místního informačního systému nebo obecního rozhlasu nebo pomocí mobilních prostředků. V případě selhání varování rozhlasem nebo sirénou mohou být občané varováni rádiovým zařízením vozidel Policie ČR nebo megafony.
Varování obyvatelstva varovným signálem je zabezpečeno cestou KOPIS HZS Pak spuštěním koncových prvků jednotného systému varování a vyrozumění – místní informační systém Pardubice, obecní rozhlas Svítkov a sirény. Využít lze také mobilní vyhlašovací prostředky a přímé varování příslušníky IZS a pověřenými osobami.

Vzor varovné relace:

Věnujte pozornost mimořádné informaci! V ………. hodinách došlo v areálu PARAMO k úniku toxického plynu (požáru) ………. .
Na místě mimořádné události zasahují složky integrovaného záchranného systému. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, žádá občany města ..……………, aby respektovali bezpečnostní opatření orgánů samosprávy a složek integrovaného záchranného systému.
Doporučuje, aby občané nacházející se v bezprostřední blízkosti areálu PARAMO, pokud to není nezbytné, neopouštěli budovy, nevětrali, nezdržovali se na venkovních prostranstvích a v případě zdravotních potíží, neprodleně vyhledali lékařskou pomoc.
O vývoji situace z místa mimořádné události budou občané informování městským rozhlasem a hromadnými sdělovacími prostředky.

Jako hromadné informační prostředky, pro využití v případě závažné havárie, jsou plánovány:

 • Rozhlas: ČRo 1 Radiožurnál, ČRo Pardubice, Impuls, Evropa 2, Rádio OK, Černá hora
 • Televize: Česká televize, TV NOVA, TV PRIMA, Východočeská televize V1
 • Tisk: Česká tisková kancelář, Deníky Bohemia, MF Dnes

Informace mohou být také uvedeny na internetových stránkách www.pardubice.eu.

Další informace

Informace pro veřejnost v zóně havarijního plánování (.pdf)
Grafická příloha (.pdf)