Varování a informování

Od 1. listopadu 2001 existuje v České republice jeden jediný signál, který varuje před hrozícím nebezpečím – tímto signálem je VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA – 140 sekund trvající KOLÍSAVÝ tón sirény.

Vyhlašuje se v případě, kdy může dojít nebo již došlo k ohrožení životů a zdraví obyvatel v důsledku mimořádné události, například havárie s únikem nebezpečných látek nebo povodně. Podle velikosti zasaženého území může být všeobecná výstraha spuštěna pouze v okolí místa události, na území města, kraje nebo celé republiky. Pro varování co největšího množství lidí může být signál vyhlašován třikrát za sebou v tříminutových intervalech.

V místech, kde je umístěna elektronická (mluvící) siréna nebo místní informační systém (rozhlas napojený na varovný systém), je bezprostředně po zaznění signálu odvysílána verbální informace. Pro upřesnění situace a základní informování obyvatel, kteří nejsou v dosahu verbální informace, následuje tísňová informace z hromadných informačních prostředků – nejčastěji Český rozhlas a Česká televize. Postupně jsou obyvatelé v ohrožené oblasti informování také prostřednictvím megafonů na vozech policie a hasičů.

Doporučený postup

V okamžiku, kdy zaslechnete kolísavý signál sirény, tedy signál „Všeobecná výstraha“, je nutno vždy počítat s tím, že nastala mimořádná událost a nepodceňovat situaci.

 1. Předně zachovejte klid, nepropadejte panice a uvědomte si, o který signál se skutečně jedná.
 2. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik nebezpečné látky, proto je řešením ukrýt se do nejbližší budovy, ideálně do vyššího patra. Většina nebezpečných látek se šíří při zemi, proto nikdy NEvyhledávejte úkryt v podzemních prostorách.
 3. Riziko zasažení nebezpečnou látkou můžete ještě snížit tím, že utěsníte nebo přelepíte otvory kolem dveří a oken a přesunete se do místnosti na opačné straně, než je zdroj nebezpečí (pokud dokážete určit místo úniku nebezpečné látky). Nezapomeňte vypnout klimatizaci.
 4. Zapněte rozhlasový a televizní přijímač a řídďte se dalšími pokyny, které obdržíte prostřednictvím rozhlasového a televizního vysílání nebo megafonů na vozech hasičů a policie.
 5. Důležitou zásadou je nikam netelefonovat. V kritické situaci je celá infrastruktura přetížena a je důležitější umožnit spojení pro záchranné organizace. Velmi nezodpovědné je volat dětem do školy a chtít, aby se rychle přišly schovat domů. Zaměstnanci škol mají své postupy a vědí, jak se zachovat. Svým jednáním byste děti vystavovali zbytečnému riziku.
 6. Nezapomínejte ani na starší nebo zdravotně postižené sousedy. Především neslyšící jsou odkázáni pouze na naši pomoc, protože se nemusí o nebezpečí vůbec dozvědět.
 7. Připravte se na možnost vyhlášení evakuace.

Pokud lze vzhledem k meteorologické situaci předpokládat, že siréna varuje před povodní, je postup odlišný:

 1. Sledujte televizní nebo rozhlasové vysílání, kde se dozvíte bližší informace.
 2. Vyhledejte vyvýšené místo. To platí obzvlášť v případě, kdy hrozí blesková povodeň.
 3. Pokud nastává povodeň pozvolna, můžete se pokusit provést zabezpečovací práce.
 4. Pokud žijete v záplavové oblasti, měli byste být na povodeň připraveni předem, včetně vhodného pojištění. Pozor však na to, že některé stavby jsou v těchto případech nepojistitelné.

Další signály

Kromě Všeobecné výstrahy existují další dva signály sirén, které však neslouží k varování před nebezpečím.

Zkouška sirén
Od října 2002 probíhá zpravidla každou první středu v měsíci mezi 12:00 a 12:15 hodin pravidelná akustická zkouška sirén. V jednotlivých krajích jsou sirény spouštěny dálkově z operačních a informačních středisek Hasičských záchranných sborů krajů a dvakrát ročně je prověřováno spuštění varovných prvků hromadně z operačního střediska Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.
Tato zkouška probíhá STÁLÝM tónem po dobu 140 sekund. Trvá tedy stejně dlouho, jako všeobecná výstraha, ale nekolísá.

Požární poplach
Dalším signálem je 60 sekund trvající tón sirény s jedním přerušením. V případě elektronické sirény nebo místního informačního systému je vyhlašován napodobením hlasu trubky troubící tón ,,HÓ-ŘÍ“, ,,HÓ-ŘÍ“ po dobu jedné minuty. Tento signál je používán pro svolání členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. V současné době se však od něho v mnoha obcích ustupuje a je nahrazován vyhlašováním poplachu přes SMS nebo automatické hovory.

Tip pro vás

  • Chcete si poslechnout jednotlivé signály sirén a dozvědět se, proč probíhají zkoušky sirén nebo jaké varovné prvky existují? Přejděte na www.varujemevas.cz, kde vše naleznete.

Video s radami