Plošná rizika v ČR

Povodně nebo průmyslové havárie jsou události, s nimiž se čas od času setká téměř každý z nás. Existují ale i další typy událostí, které narozdíl od těch dříve zmíněných nemusí nikdy nastat. Pokud k nim však dojde, mohou mít nedozírné následky.

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 proto stanovila úkol, zpracovat analýzu hrozeb pro Českou republiku. Meziresortní pracovní skupina vytipovala pro Českou republiku celkem 22 typů nebezpečí s nepřijatelným rizikem, pro které lze odůvodněně očekávat vyhlášení krizového stavu. Pro tyto případy je nutno přijímat opatření vedoucí k eliminaci jejich rizik a v rámci systému krizového plánování vypracovat novou generaci typových plánů. Výsledný dokument schválila v roce 2016 Vláda České republiky.

I. Hrozby vyvolané přírodou (naturogenní)

 • Dlouhodobé sucho
 • Extrémně vysoké teploty
 • Přívalová povodeň
 • Vydatné srážky
 • Extrémní vítr
 • Povodeň
 • Epidemie – hromadné nákazy osob
 • Epifytie – hromadné nákazy polních kultur
 • Epizootie – hromadné nákazy zvířat

II. Hrozby vyvolané činností člověka (antropogenní)

 • Narušení dodávek potravin velkého rozsahu
 • Narušení funkčnosti významných systémů elektronických komunikací
 • Narušení bezpečnosti informací kritické informační infrastruktury
 • Zvláštní povodeň
 • Únik nebezpečné chemické látky ze stacionárního zařízení
 • Narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu
 • Narušení dodávek plynu velkého rozsahu
 • Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu
 • Radiační havárie
 • Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu
 • Migrační vlny velkého rozsahu
 • Narušování zákonnosti velkého rozsahu (včetně terorismu)
 • Narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu

Pozn.: Analýza nezahrnuje riziko vojenského napadení ČR, protože pro toto nebezpečí existuje ucelený samostatný systém plánování a zajišťování připravenosti.