Zóna Semtín

Provozovatel: Synthesia, a.s.
Provozovna: Semtín 103
Web: www.synthesia.eu
Provozovatel: Explosia, a.s.
Provozovna: Semtín 107
Web: www.explosia.cz
Provozovatel: Výzkumný ústav organických syntéz, a.s.
Provozovna: č.p. 296 Rybitví
Web: www.vuos.com
Provozovatel: UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.
Provozovna: Semtín 103
Web: www.unipetroldoprava.cz
Zóna havarijního plánování: Statutární město Pardubice – část městského obvodu Pardubice VII – Doubravice, Prutina, Semtín, Rosice nad Labem, Obce Rybitví, Srnojedy, Lázně Bohdaneč a Hrádek.

Bez názvu

(c) ČÚZK a Geodis Brno

Provozovaná činnost

Hlavním předmětem podnikání společnosti Synthesia, a.s. je výroba, prodej a zpracování chemických výrobků a činnosti tyto aktivity podporující.
Explosia a.s. je výrobní a obchodní společností působící především v oblasti výroby výbušnin a služeb spojených s aplikací energetických materiálů pro civilní i vojenské použití.
Výzkumný ústav organických syntéz, a.s. je jednou z největších českých firem, zabývajících se výzkumem a vývojem v oblasti organické chemie a toxikologie.
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. zajišťuje pro areál Semtín provozování dráhy a drážní dopravy na vlečce a drážní dopravy na tratích celostátních a zajišťování ložného prostoru.

Seznam nebezpečných látek

Nebezpečnými látkami, nacházejícími se v areálu Semtín, které mohou způsobit ohrožení okolí areálu v důsledku jejich množství a manipulaci, jsou:

  • výbušné (trinitrotoluen, pentrit, Ng-prach, trhaviny, nitrocelulóza)
  • vysoce toxické látky (chlor, chlorovodík, fosgen)
  • toxické látky (amoniak)

Zdroje rizik

Závažnými zdroji rizika v areálu Semtín, které představují ohrožení svého okolí, jsou:

  • skladování a manipulace s fosgenem, chlórem, amoniakem, chlorovodíkem a nitrocelulózou
  • výroba, skladování a manipulace s výbušninami a trhavinami (trinitrotoluen, pentrit, NC prachy, Ng prachy)
  • manipulace s železničními vozy obsahujícími chlór a amoniak
  • manipulace s železničními vozy obsahujícími výbušniny

Odhad očekávaných následků

Jako nejzávažnější následky na zasažené ploše pro životy a zdraví osob, způsobené zdroji rizik umístěnými v areálu Semtín, byly analýzou rizika identifikovány havárie související s únikem toxických plynů – chlóru, fosgenu, chlorovodíku a amoniaku.
Fatální následky při této havárii (jednorázový únik do 10 minut) byly odhadnuty (vyhodnoceno v nejkritičtějším období vzniku závažné havárie a za nejméně příznivých podmínek) na počet až cca 240 usmrcených osob.

V případě ostatních zdrojů rizik se dopady následků jejich havárií za hranice areálu buď nepředpokládají vůbec, nebo je velmi nesnadné odhadnout jejich rozsah, neboť ohroženy jsou převáženě okolní komunikace, kde je výskyt osob a jejich zdržení velmi nestabilní.

Opatření k omezení následků závažné havárie

V areálu je jako pasivní ochrana instalováno více než 100 detektorů úniku nebezpečných látek, včetně několika přenosných.

Varování obyvatelstva a poskytování informací

O vzniku závažné havárie v areálu Semtín budou občané varováni prostřednictvím sirén respektive jiných koncových prvků jednotného systému varování a vyrozumění. Po zaznění tónu „všeobecné výstrahy“ následuje tísňová informace prostřednictvím elektronických sirén,
místního informačního systému nebo obecního rozhlasu nebo pomocí mobilních prostředků.
Varování obyvatelstva varovným signálem je zabezpečeno cestou KOPIS HZS Pak spuštěním koncových prvků jednotného systému varování a vyrozumění – místní informační systém Pardubice, obecní rozhlas Rybitví a sirény. Využít lze také mobilní vyhlašovací prostředky a přímé varování příslušníky IZS a pověřenými osobami.

Vzor varovné relace:

Věnujte pozornost mimořádné informaci! V ………. hodinách došlo v areálu Semtín k úniku toxického plynu (explozi, požáru) ………….…………………………………….. . Na místě mimořádné události zasahují složky integrovaného záchranného systému. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, žádá občany města ..……………, aby respektovali bezpečnostní opatření orgánů samosprávy a složek integrovaného záchranného systému.
Doporučuje, aby občané nacházející se v bezprostřední blízkosti areálu Semtín, pokud to není nezbytné, neopouštěli budovy, nevětrali, nezdržovali se na venkovních prostranstvích a v případě zdravotních potíží, neprodleně vyhledali lékařskou pomoc.
O vývoji situace z místa mimořádné události budou občané informování městským rozhlasem a hromadnými sdělovacími prostředky.

Jako hromadné informační prostředky, pro využití v případě závažné havárie, jsou plánovány:

  • Rozhlas: ČRo 1 Radiožurnál, ČRo Pardubice, Impuls, Evropa 2, Rádio OK, Černá hora
  • Televize: Česká televize, TV NOVA, TV PRIMA, Východočeská televize V1
  • Tisk: Česká tisková kancelář, Deníky Bohemia, MF Dnes

Informace mohou být také uvedeny na internetových stránkách www.pardubice.eu a www.rybitvi.cz.

Další informace

Informace pro veřejnost v zóně havarijního plánování (.pdf)
Grafická příloha (.pdf)